ZAŁOŻENIA DO MAPY DROGOWEJ BUDOWY CHMURY RZĄDOWEJ W POLSCE

Cel dokumentu (v.2.0)

Data publikacji 26 kwietnia 2013

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wskazanie korzyści jakie niesie ze sobą realizacja koncepcji chmury rządowej w Polsce. Intencją autorów jest również przedstawienie zarysu proponowanego modelu, podstawowych uwarunkowań związanych z jego realizacją, a także odpowiedź na fundamentalne pytania „dlaczego?” oraz „dlaczego teraz?”.  Liczymy na to, że przestawione tutaj założenia oraz argumenty pozwolą na nawiązanie szerszej debaty w tym zakresie.

POBIERZ ANALIZĘ (v.2.0):

Trendy rynkowe


Przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing), w ciągu ostatnich lat stało się jednym z priorytetowych zagadnień w obszarze IT. Potwierdzają to m. in. liczne wyniki badań analityków rynku IT. Według ankiety przeprowadzonej przez firmę analityczną Gartner wśród przeszło 2000 CIO wpływowych organizacji w skali globalnej, przetwarzanie w chmurze znalazło się na pierwszym miejscu, zaś wirtualizacja na drugim pośród priorytetów technologicznych dla kardy kierowniczej IT w roku 2011  . Dla porównania, wyniki najnowszej edycji tego badania wskazują cloud computing  na miejscu 3, zaś pojęcia, takie jak technologie mobilne oraz modernizacja przestarzałych architektur, które są blisko związane z tą tematyką, odpowiednio na miejscach 2 i 5 wśród priorytetów CIO w roku 2013 .

Koncepcja chmury obliczeniowej, pozwalająca w swoim założeniu na dużo łatwiejszą konsumpcję zasobów informatycznych w modelu usługowym „na żądanie”, przy jednoczesnym zachowaniu szybkości reakcji na zmienne oczekiwania biznesu oraz ograniczeniu kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali, zdobyła szybko uwagę nie tylko, jako model IT, ale stała się tematem dyskusji szeroko rozumianego biznesu i gospodarki.

Obserwując zmiany w zakresie technologii zachodzące na rynku IT w ciągu ostatniej dekady zauważyć można wyraźnie trendy, które determinują kierunek dalszego rozwoju rozwiązań z obszaru infrastruktury informatycznej. Pierwszy związany jest silnym rozwojem i popularyzacją architektury procesora x86, wynikiem czego jest duża standaryzacja sprzętu (zarówno serwerów, jak i pamięci masowych oraz rozwiązań sieciowych) oraz wszechobecna wirtualizacja zasobów (serwerów, aplikacji, pamięci masowych i sieci). Szacuje się, iż w tym czasie moc obliczeniowa serwerów w tej architekturze wzrosła ok 100-krotnie, zaś według szacunków firmy analitycznej IDC, w roku 2009 liczba serwerów wirtualnych przekroczyła liczbę fizycznych i dalej rośnie  . Prowadzi to do komodytyzacji (z ang. commodity) infrastruktury informatycznej i rozwoju koncepcji Centrum Danych Zdefiniowanego Programowo (z ang. Software-Defined DataCenter – SDDC), w którym cała infrastruktura jest zwirtualizowana i dostarczana jako usługa, zaś kontrola nad nią jest w pełni zautomatyzowana przez oprogramowanie. Towarzyszy temu ogromny przyrost wolumenu przechowywanych danych, który według szacunków IDC w ciągu kolejnej dekady wyniesie 50x i jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do zwiększenia zatrudnienia w IT. To właśnie te trendy decydują z jednej strony o stworzeniu możliwości technologicznych, jak również o potrzebie wdrożenia nowego modelu operacyjnego IT.

G-cloud

Chmura obliczeniowa, jako nowy model operacyjny IT, została entuzjastycznie przyjęta nie tylko przez przedsiębiorstwa i organizacje prywatne, ale również sektor publiczny na całym świecie. Według raportu, będącego wynikiem badania przeprowadzonego przez KPMG, kraje wiodące pod względem stopnia adopcji nowego modelu to Australia, Włochy oraz Dania  . Rządy szeregu krajów rozwiniętych, takich jak chociażby Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii i Irlandii, przyjęły strategie w tym zakresie, które są dostępne publicznie i stopniowo realizowane  . Nad stosowną strategią, która mogłaby być przyjęta przez kraje członkowskie UE pracuje również Komisja Europejska.

Korzyści, jakie może zrealizować z wykorzystaniem nowego modelu sektor publiczny, nie odbiegają diametralnie od korzyści realizowanych przez sektor prywatny, chociaż proces jego adopcji jest wolniejszy  . Wyzwania, z którymi się trzeba się zmieczyć są podobne: skomplikowana, starzejąca się i oparta często na zamkniętych wyspach infrastruktura aplikacyjna, skomplikowany i czasochłonny proces zakupowy wpływający na wysoki koszt oraz długi czas realizacji nowych projektów. Dlatego temat ten jest często podejmowany przez ekspertów rynku, zaś idea zastosowania chmury na potrzeby sektora publicznego często nazywana jest „government cloud” lub „G-cloud”.

Główny Partner Merytoryczny Analizy:

Partner Wspierający Analizę:***********************
Kontakt dla Mediów:
Fundacja IT Leader Club Polska
agnieszka.lefanowicz@itleader.org.pl
Tel. 508 437 562
***********************
Fundacja IT Leader Club Polska to niezależna organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest integracja Liderów ICT w Polsce celem wzrostu poprawy efektywności i jakości polskiej gospodarki w obrębie stosowania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu informatyką. Ponadto, Fundacja jest aktywna w propagowaniu  idei odpowiedzialnego podejścia do zarządzania informatyką zgodnie z hasłem „Z nami jesteś odpowiedzialny społecznie w IT” oraz wpływa na kształt rozwoju ICT w Polsce zgodnie z ideą powołania Centrum Myśli Cyfrowych e-państwo, e-gospodarka, e-biznes. Projekty i inicjatywy realizowane przez Fundację prowadzone są w oparciu o niezależny think tank, czyli poza diagnozowaniem i opisywaniem nowoczesnych technologii i trendów w ICT, Fundacja chce wpływać na kształt rozwoju cyfryzacji w Polsce angażując i wykorzystując potencjał środowiska niezależnych ekspertów ICT skupionych wokół Fundacji. Obszar działalności Fundacji to organizacja debat i wydarzeń jak również tworzenie raportów i rekomendacji dotyczących pomysłów i alternatywnych rozwiązań dla rozwoju cyfrowej Polski. Flagowym projektem Fundacji jest cykl porannych debat technologicznych IT Breakfast www.itbreakfast.pl Więcej o Fundacji i pozostałych inicjatywach www.itleader.org.pl